Missie en visieMissie


Naar onze overtuiging is elk mens een waardevol schepsel met unieke kenmerken en eigen talenten. Als team stellen we ons ten doel om, samen met de ouders, de leerlingen hun talenten te laten ontplooien en hen op te voeden als verantwoordelijke burgers om zo te kunnen participeren in onze maatschappij. De Bijbel en de geloofsbelijdenis van de kerk (zoals verwoordt in de drie Formulieren van Enigheid) vormen de basis van onze identiteit en de bron van waaruit wij handelen. In de praktijk komt dit tot uiting in het mensbeeld en kindbeeld, in onze visie op onderwijs en opvoeding, pedagogiek en didactiek, maar ook in de wijze waarop we op de school met elkaar en met u om willen gaan.
De school is een veilige omgeving voor kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Voor scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn we kenniscentrum op het gebied van leer- en gedragsproblemen.

Visie


Als team zijn we ervan overtuigd dat elk kind zijn unieke, door God gegeven talenten heeft. In ons onderwijsaanbod willen we hier zo goed mogelijk aan tegemoet komen, door af te stemmen op wat elk kind nodig heeft en waar zijn of haar belangstelling en potentie ligt. We willen bereiken dat elke leerling het resultaat behaalt dat past bij hun mogelijkheden. Ons onderwijs is dan ook zoveel mogelijk adaptief èn opbrengstgericht.
Dit vraagt van ons maatwerk en telkens afstemmen op de behoefte en omstandigheden. We stimuleren hierbij eigenaarschap bij het kind vanuit de grondhouding om het kind, inclusief het soms lastig verstaanbare gedrag, écht te willen begrijpen.

Omdat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, is een kort lijntje met ouders naast voor ons essentieel. Daarom investeren we in kennismaking, gesprekken, terugkoppeling en betrekken we onze ouders bij de school.
Voor de scholen binnen ons samenwerkingsverband voor passend onderwijs stellen de scholen van onze stichting hun expertise beschikbaar, zodat deze scholen beter in staat zijn om in de extra onderwijsbehoefte van kinderen te voorzien.


 
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring