VerzuimIn de leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf 5 jaar tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind 16 wordt, volledig dagonderwijs volgt. Normaal gesproken gaat elk kind naar school op de tijden, die de school heeft vastgesteld. Als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dan is de schoolleider verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook moet hij jaarlijks aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgave doen van het aantal ongeoor¬loofde verzuimdagen.

Bijzonder verlofVerlof in verband met familieomstandigheden
Onder familieomstandigheden wordt verstaan:
-
huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van gezinsleden en grootouders;
-
verhuizing van het gezin;
-
huwelijks  of ambtsjubileum van gezinsleden en grootouders.

Verlof voor extra vakantie
Dit verlof kan gegeven worden:
-
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, indien het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakantieperiodes op vakantie te gaan;
-
wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof buiten de officiële
schoolvakantieperiodes mogelijk is.

Vakantieverlof
-
wordt eenmaal per schooljaar verleend;
-
mag niet langer dan 10 schooldagen (per schooljaar) duren;
-
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Om verlof aan te vragen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de directie van de school. Deze beoordeelt het verzoek en geeft wel of geen toestemming voor het verlof. Een verzoek om vrij te krijgen in verband met vakantie moet uiterlijk 1 maand voor het begin van de vakantie schriftelijk bij de directie worden ingediend. Bij een verzoek om vrij te krijgen moet u een doktersverklaring, verklaring van uw werkgever e.d. kunnen laten zien.

Wenst u verder nog informatie over de Leerplichtwet en de uitvoeringsregels, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring