logo Samuelschool

Doelgroep

SO Gedrag
 
De afdeling SO Gedrag is in 2012 ontstaan vanuit de Ds. N.H. Beversluisschool (SBO) en biedt onderwijs aan kinderen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SO Gedrag. Op dit moment bieden wij onderwijs in drie groepen:

Onder-/Middenbouw - leerjaar 3, 4 en 5
Middenbouw - leerjaar 5 en 6
Bovenbouw - leerjaar 7 en 8
We werken aan een klimaat, waarin de kinderen zich geaccepteerd weten, zich thuis voelen en (weer) willen leren. Vanuit deze basis, waarin kinderen (weer) leren vertrouwen in zichzelf en anderen te hebben, wordt ons onderwijs gegeven. Een goede relatie met de kinderen vinden we van groot belang. We benaderen kinderen met warmte en respect. We leggen de nadruk op aanleren en niet op afleren. We proberen de kinderen op een positieve manier te stimuleren. Correctie van het gedrag vindt vooral op non-verbale manier plaats (met de ogen of door een gebaar). Als dit niet helpt wordt vriendelijk, maar beslist uitgelegd waarom een bepaald gedrag niet kan. Duidelijkheid en overzich-telijkheid geven rust voor de kinderen. Dit komt tot uiting door:

Structuur in de tijd: de dagplanning wordt gevisualiseerd, zodat de kinderen zien wat ze die dag kunnen verwachten.
Structuur in de ruimte: in alle lokalen worden de materialen op dezelfde manier geordend.
Structuur in de activiteit: bij het begin van de les wordt het doel en de werkwijze van de les aangegeven.
We bieden de kinderen een effectieve instructie en waar nodig en mogelijk een aangepaste didactiek. Belangrijk is dat we het kind in zijn leren succeservaringen laten opdoen. De didactische ontwikkeling wordt gevolgd met behulp van methodetoetsen en methode-onafhankelijke Cito toetsen.

 

Wilt u meer weten over het onderwijs en de ondersteuning in onze SO Gedrag groepen? Vul dan het contact formulier op deze site in of mail naar: info@sorandstad.nl

Contact

© 2021 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring